ใบรับรองสัญชาติ (Certificate of Nationality)
นิติกรณ์ (Legalisation)

 หนังสือมอบอำนาจ

 หนังสือมอบอำนาจ

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

***หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับสามารถใช้ยื่นต่อ 1 หน่วยงาน ดังนั้นขอให้ท่านศึกษาว่าท่านประสงค์จะยื่นหนังสือมอบอำนาจให้หน่วยงานใดบ้าง และจำนวนกี่ฉบับ  โปรดตรียมสำเนาเอกสารมาให้ครบตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ท่านประสงค์ต้องการทำ พร้อมกับทำสำเนาเอกสารประกอบเพื่อยื่นคำร้องนิติกรณ์ต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพิ่ม อีก  1 ฉบับ***

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

 •  หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ เพียง 1 หน่วยงาน  ท่านจะต้องเตรียม
  • 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
  • 2.เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
  • 3. เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของนาย เอ และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
  • 4. คำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ พร้อมสำเนาเอกสาร ข้อ 2. และ ข้อ 3. เพิ่มอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อประกอบคำร้องนิติกรณ์
  • 5. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร
 •  หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ  แล้วนำสำเนาสูติบัตรไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย รวมเป็น 3 หน่วยงาน  ท่านจะต้องเตรียม
  • 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ
  • 2.เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ฉบับ
  • 3. เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ และ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ฉบับ
  • 4. คำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ พร้อมสำเนาเอกสาร ข้อ 2. และ ข้อ 3. เพิ่มอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อประกอบคำร้องนิติกรณ์
  • 5. ค่าธรรมเนียม 45 ยูโร

ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือมอบอำนาจ

 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์  1 ฉบับ
 2. เอกสารของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)  1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
 3.  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือมอบอำนาจ  1 ฉบับ

 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจตามประเภท 1 ฉบับ
 2. เอกสารของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
 3.  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
 4.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)

 

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

 

ไทย