Legalisation
Certificate of Nationality

Power of Attorney

Power of Attorney

The certification of Thai nationals’ signature in a power of attorney and a letter of consent.

***Non-Thais’ signature can only be certified in the case of a letter of consent for their child’s Thai passport request. For other purposes, please see certification of non-Thai nationals’ signature

The certification of Thai nationals’ signature must be done in presence of the Embassy officer.

***Each power of attorney can only be presented to one authority. Therefore, please study the details of the authority and the amount of power of attorney that you need to request and present. Please duly prepare the documents that need to be attached with your intended power of attorney and prepare an additional copy of each document for the legalisation application form which needs to be collected by the Embassy.*** 

 

Procedure and required documents for a power of attorney request (+ a legalisation application form)

Required documents

–> Supporting documents for a power of attorney ( If you wish to request more than one power of attorney, please prepare the supporting หากท่านประสงค์ขอหนังสือมอบอำนาจมากกว่า 1 ฉบับให้เตรียมเอกสารประกอบเพิ่มตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ท่านประสงค์)

 1. One power of attorney form
  • General form for purposes such as
   • requesting a copy of birth certificate/ attestation of birth
   • requesting a letter of maritial status certification/ certificate of celibacy
   • legalising documents at the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand or the offices of the Ministry of Foreign Affairs and at the Embassy of Belgium/Luxembourg in Thailand
   • requesting a letter of certification ( child custody – Por.Kor. 14) ( together with 2 copies of the child’s birth certificate ) 
  • Land power of  attorney (TD 21) (together with 2 copies of the land title deed)
  • Condominium power of attorney ( Condo 21)(อ.ช.21) (together with 2 copies of the condominium title deed)
  • หนังสือให้ความยินยอม (กรณียินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศได้) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
  • A letter of consent and power of attorney (กรณีมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางและไปขอวีซ่าให้บุตร) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 2. เอกสารของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 3.  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 4.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)

–> เอกสารประกอบการยื่นคำร้องนิติกรณ์เพื่อการขอหนังสือมอบอำนาจ  1 ฉบับ

 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์  1 ฉบับ
 2. เอกสารของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)  1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 3.  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์  1 ฉบับ
 2. เอกสารของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)  1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 3.  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือมอบอำนาจ  1 ฉบับ

 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจตามประเภท 1 ฉบับ
  • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป เช่น
   • มอบอำนาจให้ยื่นขอคัดสำเนาสูติบัตร
   • ยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส(ใบรับรองโสด)
   • นำเอกสารไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย
   • ขอหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร(ป.ค.14) (พร้อมสูติบัตรบุตร จำนวน 2 ชุด) เป็นต้น
  • หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด. 21) (พร้อมสำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด)
  • หนังสือมอบอำนาจอาคารชุด (อ.ช.21) (พร้อมสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 2 ชุด)
  • หนังสือให้ความยินยอม (กรณียินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศได้) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
  • หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางและไปขอวีซ่าให้บุตร) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 2. เอกสารของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 3.  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 4.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)

Examples of document preparation

 •  If you wish to authorise Mr A. to request a copy of your birth Certificate at the District Office on your behalf ( one place) , you will need to prepare the following documents:
  • 1. A power of attorney form 1 document
  • 2. your own documents as a power grantor ( a copy of Thai ID card, Thai passport, Thai House registration and other relevant documents: 1 copy of each document
  • 3. Mr A.’s documents as an authorised person (a copy of Thai ID card, Thai passport, Thai House registration and other relevant documents: 1 copy of each document) 
  • 4. A legalisation application form to file your request at the Embassy , together with an extra copy of documents in item 2. and item 3. to attach with the application form
  • 5. fee: 15 euro per power of attorney
 •  If you wish to authorise Mr A. to request a copy of your birth Certificate at the District Office and legalise such a document at the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand as well as at the Belgian Embassy in Thailand on your behalf ( three places in total) , you will need to prepare the following documents:
  • 1. power of attorney forms 
  • 2. your own documents as a power grantor ( a copy of Thai ID card, Thai passport, Thai House registration and other relevant documents: 3 copies of each document
  • 3. Mr A.’s documents as an authorised person (a copy of Thai ID card, Thai passport, Thai House registration and other relevant documents: 3 copies of each document) 
  • 4. A legalisation application form to file your request at the Embassy , together with an extra copy of documents in item 2. and item 3. to attach with the application form
  • 5. fee: 45 euros (15 euro per power of attorney)

Remarks: No post service (to prevent the loss of your document)

Processing time: 3-7 working days

English