หนังสือเดินทางไทย
แจ้งเกิด

บัตรประชาชนไทย

บัตรประชาชนไทย

สำหรับชาวไทยที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่มีบัตรแล้ว แต่หมดอายุ หรือบัตรชำรุดใช้การไม่ได้ หรือบัตรสูญหาย ต้องมาสถานทูตฯ ด้วยตัวเอง ในเวลาให้บริการของฝ่ายกงสุล พร้อมเอกสาร ดังนี้

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอมีบัตรประชาชนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย กดที่นี่
 2. บัตรประชาชนไทยใบปัจจุบัน+สำเนา 1 ฉบับ ซึ่งต้องมอบคืนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ( กรณีบัตรหาย ต้องนำใบแจ้งความจากตำรวจที่ระบุว่า “บัตรประชาชนไทยหาย”อย่างชัดเจน)
 3. บัตรประจำตัวผู้มีถิ่นพำนักในเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก และ ข้อมูลบ้านเลขที่/ ที่อยู่ในเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก + สำเนา 1 ฉบับ
 4. สำเนาหนังสือเดินทางไทย (หากไม่มีหลักฐานอื่น ๆ ที่ออกโดยทางการไทยและมีรูปถ่ายผู้ถือบัตร เช่น  ใบขับขี่ เพื่อประกอบการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล)
 5. สำเนาทะเบียนสมรสไทย (หากมี)
 6. สำเนามรณบัตรไทยของคู่สมรส กรณีคู่สมรสเสียชีวิตแล้ว(หากมี)
 7. กรณีบัตรหมดอายุ หรือ หลืออายุไม่ถึง 60 วัน สถานทูตฯ ไม่เก็บค่าเทียบปรับหรือค่าธรรมเนียม แต่ต้องมีบัตรใบปัจจุบันมอบคืนให้สถานทูตฯ โดยผู้ร้องจะได้รับบัตรใหม่ในวันที่ทำ(ถ้าบัตรหมดอายุแล้ว แต่สูญหาย มีค่าธรรมเนียม 5 ยูโร)

*ท่านสามารถทำบัตรประชาชนได้ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน

 

**ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ ในกรณี

 1. ผู้ขอมีบัตรฯ ใบแรก
 2. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 3. ผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 4. ผู้ไม่พบข้อมูล หรือ เป็นบุคคลซ้ำซ้อน หรือ ข้อมูลไม่ตรงในฐานทะเบียนราษฎร ของ ก. มหาดไทย
 5. ผู้ต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า ฯลฯ โดยไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันในฐานทะเบียนราษฎร

ซึ่งบุคคลเหล่านี้ให้ไปติดต่ออำเภอ/ที่ทำการเขตในประเทศไทย เพื่อขอทำบัตรฯ

 

ไทย