เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาย David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คนใหม่ และนาง Barbara Plinkert เอกอัครราชทูตและหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป คนใหม่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Marek Balt สมาชิกสภายุโรปของโปแลนด์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย Marek Balt สมาชิกสภายุโรปจากโปแลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างประเทศไทยกับโปแลนด์ และไทยกับสหภาพยุโรป รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการจัดหาวัคซีนต้านโควิด-19 การส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหนุ่มเวียนตามแนวทางของ European Green Deal ของสหภาพยุโรป และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ   สีเขียวของไทย ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่รอบด้านระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรปด้วย

ไทย