เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Marek Balt สมาชิกสภายุโรปของโปแลนด์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับ Dato Ahmad Rozian Abd Ghani ว่าที่เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาย David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คนใหม่ และนาง Barbara Plinkert เอกอัครราชทูตและหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป คนใหม่

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความยินดีกับนาย David Daly ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คนใหม่ และกำลังจะเดินทางไปรับหน้าที่ และเพื่อต้อนรับนาง Barbara Plinkert เอกอัครราชทูตและหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป คนใหม่ โดยมีคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ และผู้แทนเข้าร่วมด้วย ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป

ไทย