เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนายแพทย์ Dirk Raemakers หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การบริหารการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Barbara Plinkert หัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้และอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Jean-Eric Paquet ปลัดกระทรวงการวิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาธิการยุโรป (DG RTD)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย Jean-Eric Paquet ปลัดกระทรวงการวิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาธิการยุโรป (DG RTD) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและสหภาพยุโรปในสาขาเทคโนโลยีสีเขียว สาขาการแพทย์ และสาขาดิจิทัล นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

ไทย