ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุล)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายกงสุล)

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจําโครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning Unit (IMEU) จํานวน 2 คน

ไทย