เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Barbara Plinkert หัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้และอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Sustainability in EU-Thailand Trade Relations”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Sustainability in EU-Thailand Trade Relations” ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ สภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ABC) และสมาคมการค้าไทย-ยุโรป (TEBA)

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงบทบาทที่เป็นที่ประจักษ์ของประเทศไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้าทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี รวมถึงในความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป และยังได้เน้นย้ำว่า การค้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ได้มีวิทยากรผู้ทรงเกียรติบรรยายให้ข้อมูลในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ อาทิ การประมงที่ยั่งยืน การขนส่งแห่งอนาคต และระบบเกษตรและอาหารที่มีความเป็นกลางต่อสภาพอากาศ

ไทย