ประกาศราคากลาง การสมัครเป็นสมาชิก POLITICO PRO
ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุล

ไทย