ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานฝ่ายกงสุล
ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-17 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ไทย