มาตรการการเดินทางเข้าประเทศเบลเยียม

ปัจจุบัน สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลเบลเยียมจึงมีการทบทวนมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศเป็นระยะ ๆ โดยปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในโซนสีแดง ทำให้การเดินทางมาจาก ประเทศไทย ต้องถือว่าเป็น “การเดินทางที่จำเป็น” เท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดประเภท “การเดินทางที่จำเป็น” ได้ตามเว็บไซต์ https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels  นอกจากนี้ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ที่เว็บไซต์ https://www.info-coronavirus.be/ทั้งนี้  ก่อนเดินทางอาจตรวจสอบกฎระเบียบการเข้าเมือง และประสานสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อขอรับข้อมูลล่วงหน้าก่อนเดินทาง

ไทย