ThailandPlus ระหว่างรอการปรับปรุงระบบ/ temporary ThailandPlus App
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร

ข้อมูลและมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด

การเดินทางเข้าประเทศไทย

 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประเทศไทยยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งไทยและต่างชาติ

 


***หมายเหตุ : ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไทย