ประกาศ เรื่องการปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์) สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564

ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาศทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 2/2564 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มีนาคม 2565
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบในประเทศเบลเยียม ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
โทร. +66-2310 8196-7, +66-2310 8664,4054
E-mail : oasc@ru.ac.th
เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
ไทย