พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Ismat Jahan เอกอัครราชทูตและผู้สังเกตการณ์ถาวรองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประจำสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและมหาวิทยาลัย KU Leuven เช่น การจัดทำหลักสูตรร่วมกันในวิชาต่าง ๆ การวิจัยร่วมกันและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างเครือขายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อดึงดูดนักศึกษา/ นักวิจัยมาศึกษาในทั้งสองประเทศ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เบลเยียมอีกด้วย

 

ไทย