เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Ismat Jahan เอกอัครราชทูตและผู้สังเกตการณ์ถาวรองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประจำสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานร่วมในการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Sibille de Cartier d’Yves เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามประเด็น  ทวิภาคีที่ยังติดค้าง และได้หารือถึงแผนงานการดำเนินความสัมพันธ์ รวมถึงประเด็นที่สองฝ่ายให้ความสำคัญและประสงค์ผลักดัน เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของภาคส่วนต่าง ๆ การส่งเสริมการค้าการลงทุน และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายร่วมต่าง ๆ เช่นสถานการณ์ในภูมิภาค และสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

ไทย