เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาด้านการค้าประจำปีของคณะกรรมาธิการรัฐสภา European Free Trade Association EFTA
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้สัมภาษณ์รายการออนไลน์ Spokesman Live ของกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Tomasz Piotr Poreba สมาชิกสภายุโรปของโปแลนด์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย  Tomasz Piotr Poreba สมาชิกสภายุโรปจากโปแลนด์ และรองประธานกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป ณ อาคารสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป และไทยกับโปแลนด์โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน และการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนตามแนวทางของ European Green Deal และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของไทย ตลอดจนการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่รอบด้านระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรปด้วย

ไทย