เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)เป็นลูกจ้างท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

การรับรองลายมือชาวต่างชาติ

การรับรองลายมือชาวต่างชาติ

 

สถานเอกอัครราชทูตไม่มีอำนาจในการรับรองลายมือชาวต่างชาติโดยตรง ยกเว้นกรณีลงนามในหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

ชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กที่ประสงค์ลงนามในเอกสารไทย หรือเอกสารที่จะนำไปใช้ในประเทศไทย เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1.  เอกสารที่ต้องการลงนาม (ชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์กจะต้องลงนามในเอกสารดังกล่าวต่อหน้าโนตารีพับลิค(์Notary) หรือ นายกเทศมนตรี(Mayor/Burgemestre) และชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กชาวต่างชาติจะต้องไปรับรองลายมือชื่อที่สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลของประเทศตน + สำเนาหนังสือเดินทาง (หากต้องแสดงประกอบ)
 2.  นำเอกสารจากข้อ 1 ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่ กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก แบบกระดาษ(สติ๊กเกอร์)เท่านั้น ( สถานเอกอัครราชทูตไม่รับตราประทับแบบดิจิทัล)
 3.  นำตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก มารับรองนิติกรณ์อีกครั้งหนึ่งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยเตรียมเอกสารดังนี้:
  • ข้อ 1:ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด พร้อมระบุจำนวนตราประทับที่ประสงค์ให้รับรอง
  • ข้อ 2: เอกสารต้นฉบับ(และ สำเนาหนังสือเดินทาง) ที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ( แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์)
  • ข้อ 3 : (หากมี) เอกสารฉบับแปลที่มีการประทับตรารับรองจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศที่นักแปลสาบานตนจดทะเบียนไว้ และได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
  • ข้อ 4: สำเนาเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 2 (และข้อ 3) ทุกประการ จำนวน 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

กงสุลจะรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กเท่านั้น (ไม่รับรองความถูกต้องของเนื้อหา)

Processing time : 3-7 days

ไทย