ประกาศ การเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลตามปกติ (21 ก.พ. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์)เป็นลูกจ้างท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

ไทย