ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)เป็นลูกจ้างท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล
คำแนะนำคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเพื่อพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศเบลเยียม

การเดินทางมาประเทศเบลเยียมจากประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565)

 

 

 

 

ไทย