ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)เป็นลูกจ้างท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล
คำแนะนำคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเพื่อพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศเบลเยียม

การเดินทางมาประเทศเบลเยียมจากประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565)

 

***   ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2564 สหภาพยุโรป รวมถึงรัฐบาลเบลเยียมยอมรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของไทย ทำให้สามารถอ่าน QR Code จากแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ได้ 

โดยสถานะ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 วัคซีนที่รัฐบาลเบลเยียมรองรับคือวัคซีนอยู่ในรายชื่อEuropean Medicines Agency และ WHO Emergency Use Listing procedure ได้แก่

 • Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford) ***รวม AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยและเกาหลีใต้
 • COVID-19 vaccin Janssen (Janssen)
 • Nuvaxovid (Novavax)
 • Covishield (Serum Institute of India)
 • Covovax (Serum institute of India)
 • CoronaVac (Sinovac Life Sciences) หรือ Sinovac
 • Covaxin (Bharat Biotech International)
 • Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) (Beijing Institute of Biological products) หรือ Sinopharm
 • R-Covi (R-PHARMA)

ที่มา:

https://www.info-coronavirus.be/en/recognised-vaccins-and-certificates/#:~:text=Vaccines%20recognised%20by%20Belgium,Vaxzevria%20(AstraZeneca%2FOxford)

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/vaccinescovid-19-vaccine-eul-issued 

https://www.astrazeneca.com/country-sites/malaysia/press-releases/covid-19-vaccine-manufactured-in-thailand-authorised-for-world-health-organization-emergency-use.html#:~:text=AstraZeneca’s%20COVID%2D19%20vaccine%20manufactured%20in%20Thailand%20has%20been%20authorised,global%20access%20during%20the%20pandemic.


มาตรการการเดินทางเข้าประเทศเบลเยียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมายังประเทศเบลเยียม ต้องดำเนินการดังนี้

กรณีเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียม

 • แสดง  Passenger Locator Form (PLF) https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form  ซึ่งผู้เดินทางสามารถกรอกได้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนการเดินทาง 
 • แสดงเอกสารการ COVID Certificate อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • 1.  เอกสารการรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ไม่ต่ำกว่า 14 วัน   โดยรัฐบาลเบลเยียมให้การยอมรับวัคซีนดังต่อไปนี้
   • Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
   • Spikevax (Moderna)
   • Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford) ***รวม AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยและเกาหลีใต้
   • COVID-19 vaccin Janssen (Janssen)
   • Nuvaxovid (Novavax)
   • Covishield (Serum Institute of India)
   • Covovax (Serum institute of India)
   • CoronaVac (Sinovac Life Sciences) หรือ Sinovac
   • Covaxin (Bharat Biotech International)
   • Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) (Beijing Institute of Biological products) หรือ Sinopharm
   • R-Covi (R-PHARMA)   หรือ
  • 2. recovery certificate ในการณีที่หายจากการติดเชื้อ COVID-19   หรือ
  • 3. ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19  (PCR test ไม่เกิน  72 ชั่วโมง หรือ Rapid Antigen Test ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) *ทั้งนี้โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเดินทางอีกครั้งหนึ่งว่าท่านต้องตรวจหาเชื้อก่อนขึ้นเครื่องแม้มีเอกสาร COVID Certificateแล้วหรือไม่
 • เมื่อมาถึงเบลเยียม
  • **หากมีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลเบลเยียมครบถ้วน หรือ recovery certificate:  ไม่ต้องกักตัว และ ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 เมื่อเดินทางมาถึง
  • **หากไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนฯ หรือ recovery certificate:  จะต้องตรวจ PCR test ไม่เกิน  72 ชั่วโมง หรือ Rapid Antigen Test ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว หรือตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึง

กรณีไม่มีถิ่นพำนักในเบลเยียม

  สามารถเดินทางมาเบลเยียมได้ด้วยเหตุผลจำเป็นเท่านั้น หรือ หากมีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลเบลเยียมครบถ้วน/การหายจากการติดเชื้อ (a recognised full vaccination certificate /recovery certificate) 

 • แสดง  Passenger Locator Form (PLF) https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form  ซึ่งผู้เดินทางสามารถกรอกได้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนการเดินทาง 
 • แสดงเอกสาร COVID Certificate อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • 1.  เอกสารการรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ไม่ต่ำกว่า 14 วัน   โดยรัฐบาลเบลเยียมให้การยอมรับวัคซีนดังต่อไปนี้
   • Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
   • Spikevax (Moderna)
   • Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford) ***รวม AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยและเกาหลีใต้
   • COVID-19 vaccin Janssen (Janssen)
   • Nuvaxovid (Novavax)
   • Covishield (Serum Institute of India)
   • Covovax (Serum institute of India)
   • CoronaVac (Sinovac Life Sciences) หรือ Sinovac
   • Covaxin (Bharat Biotech International)
   • Inactivated COVID-19 Vaccine (Vero Cell) (Beijing Institute of Biological products) หรือ Sinopharm
   • R-Covi (R-PHARMA)   หรือ
  • 2. recovery certificate ในการณีที่หายจากการติดเชื้อ COVID-19   หรือ
  • 3. ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19  (PCR test ไม่เกิน  72 ชั่วโมง หรือ Rapid Antigen Test ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) *ทั้งนี้โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเดินทางอีกครั้งหนึ่งว่าท่านต้องตรวจหาเชื้อก่อนขึ้นเครื่องแม้มีเอกสาร COVID Certificateแล้วหรือไม่
 • เอกสารรับรองการเดินทางด้วยเหตุผลจำเป็น (กรณีไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองที่ครบถ้วน)
 • เมื่อมาถึงเบลเยียม
  • ในกรณีที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลเบลเยียมครบถ้วน/การหายจากการติดเชื้อ: ไม่ต้องกักตัว และ ไม่ต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19
  • หากไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลเบลเยียมครบถ้วน/การหายจากการติดเชื้อ:  ตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางมาถึง (PCR test ไม่เกิน  72 ชั่วโมง หรือ Rapid Antigen Test ไม่เกิน 24 ชั่วโมง)  หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. วีซ่า (หากการเดินทางของท่านจำเป็นต้องมีวีซ่า)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa และ https://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/short-stay

2. แบบฟอร์ม Passenger Location Form (PLF) ต้องกรอกไม่เกิน 6 เดือนก่อนเดินทางเข้าเบลเยียม  (รวมถึงผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว)

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเบลเยียมโดยตรงหรือผ่านประเทศอื่นต้องกรอกแบบฟอร์ม PLF ในทุกกรณีข้างล่าง ไม่ว่าจะประสงค์ที่จะอยู่ในเบลเยียมน้อย 48 ชั่วโมง หรืออยู่นอกเบลเยียมน้อยกว่า 48 ชั่วโมง:

 • เดินทางเข้าทางอากาศหรือทางทะเล
 • เดินทางเข้าจากประเทศนอกอียูหรือเขตเชงเกนทางรถไฟหรือรถบัสจาก เช่น Eurostar จากสหราชอาณาจักร
 • พำนักในประเทศ/เขตที่มีความเสี่ยงสูงมากใน 14 วันที่ก่อนเดินทาง

3.ใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลเบลเยียมครบถ้วน

***หากไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ได้รับการรองรับจากรัฐบาลเบลเยียมครบถ้วน การเดินทางเข้า-ออกเบลเยียมของท่านต้องเป็นการเดินทางที่จำเป็นตามประเภทข้างล่าง และต้องมีใบรับรองการเดินทางที่จำเป็น หรือเอกสารที่มีลักษณะความจำเป็นอย่างเห็นได้ชัด (Essential Travel Certificate /official document):

 • เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้วิจัยทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุขณะเดินทาง
 • คนทำงานเข้าพรมแดน
 • คนทำงานด้านเกษตรกรรมตามฤดูกาล
 • เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 • นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และบุคคลที่ได้รับเชิญจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการทำงานขององค์กร เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่อื่นๆจากหน่วยงานตำรวจ ศุลกากร งานข่าวกรอง ยุติธรรม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและคุ้มครองพลเรือน
 • การเดินทางเพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน(transit) ไปยังปลายทางนอกเขตเชงเกนหรือสหภาพยุโรป ***ทั้งนี้หากปลายทางอยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตเชงเกนควรบินไปประเทศปลายทางโดยตรง มิเช่นนั้นแล้วท่านอาจจะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศได้
 • การเดินทางด้วยเหตุผลจำเป็นด้านครอบครัว
  • การพบกันของครอบครัว (family reunification) ดังระบุในกฎหมาย Law of 15 December 1980 on entry, stay, settlement and removal of foreign nationals;
   • การเยี่ยมครอบครัวระยะสั้นถือว่าเป็นการเดินทางที่ไม่จำเป็น
  • เยี่ยมเยียนคู่สมรสและคู่ชีวิตที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่เดียวกัน ตราบเท่าที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานได้
   • ต้องแสดงเอกสารตามกฎหมาย เช่น ใบสำคัญการสมรส หรือใบจดทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมาย
  • การเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน
  • เข้าร่วมพิธีศพในฐานะญาติ
  • เข้าร่วมพิธีสมรส ในฐานะญาติ
 • กะลาสี/คนประจำเรือ (mariners)
 • การเดินทางด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม ( รวมถึงเหตุผลทางการแพทย์)
 • การเดินทางเพื่อการศึกษา เช่น นักเรียนเพื่อเข้ารับศึกษา หรือ นักวิจัยที่มีข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา
 • การเดินทางเพื่อการทำงานที่จำเป็นด้านเศรษฐกิจโดยไม่สามารถเลื่อนกำหนดได้ เช่นนักกีฬาอาชีพ นักข่าวเป็นต้น
 • การเดินทางของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตรวมถึงบุตรของคนชาติในสหภาพยุโรปหรือเขตเชงเกน ตราบเท่าที่อาศัยอยู่ที่เดียวกัน ทั้งนี้กรณีคู่ชีวิตในทางปฏิบัติ(De facto partner) จะต้องสามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานได้
  • คู่ชีวิตต้องพิสูจน์ได้ว่าเคยอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 6 เดือนในเบลเยียมหรือประเทศอื่น หรือ
  • คู่ชีวิตต้องพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างน้อย 1 ปีและได้พบกันต่อหน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 20 วัน หรือ
  • คู่ชีวิตต้องพิสูจน์ได้ว่ามีบุตรร่วมกัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้ดูได้ที่ https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels/specifications-certain-categories-travel-which-are-considered

*หากการเดินทางของท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเดินทางที่จำเป็น ท่านสามารถติดต่อขอใบรับรองการเดินทางที่จำเป็นได้ที่สถานเอกอัครราชทูตบลเยียมประจำประเทศไทย  ทั้งนี้ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองฯหากการเดินทางนั้นมีลักษณะความจำเป็นชัดเจนจากเอกสารของผู้เดินทาง เช่น คนประจำเรือ ใช้ หนังสือคนประจำเรือ (Seaman’s Discharge Book) ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง (transit passengers) ใช้ตั๋วสายการบิน นักการทูต ใช้หนังสือเดินทางทูต และการขนส่งใช้ใบตราส่งสินค้า(consignment note) เป็นต้น

***หากไม่สามารถแสดงใบรับรองการเดินทางที่จำเป็นได้ หรือเอกสารระบุเนื้อหาไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือลักษณะการเดินทางไม่เป็นไปตามที่เอกสารระบุ ท่านอาจโดนปฏิเสธการเข้าประเทศได้ 

โปรดศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับการเดินทาง (การขอเอกสาร Essential Travel Certificate, Passenger Locator Form รวมถึงการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง)  ได้ตามเว็บไซต์ https://dofi.ibz.be/en/themes/covid-19/international-travels และ https://www.info-coronavirus.be/

ทั้งนี้ก่อนเดินทางอาจตรวจสอบกฎระเบียบการเข้าเมือง และประสานสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อขอรับข้อมูลล่วงหน้าก่อนเดินทาง

 

 

ไทย