ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล)
ประกาศ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ประกาศราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

ไทย