เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำกรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Lawrence Watson กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกล่าวในงาน webinar หัวข้อ Trade and Digital Diplomacy Nexus: Markets, Connectivity & Technology จัดโดยสถาบันคลังสมอง Friends of Europe

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เข้าร่วมงาน webinar หัวข้อ Trade and Digital Diplomacy Nexus: Markets, Connectivity & Technology จัดโดยสถาบันคลังสมอง Friends of Europe วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวความเชื่อมโยงระหว่างการค้า การเชื่อมโยง และเทคโนโลยีท่ามกลางสถานการณ์โควิดและความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงโอกาสและศักยภาพของตลาดอาเซียนในด้านดิจิทัล การแสวงหากฎกติกาและการเชื่อมระบบต่าง ๆ ร่วมกัน และนโยบายประเทศไทย 4.0 ของไทยทีให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และบุคลากร เพื่อรับมือกับเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหลากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป และประเทศสมาชิก องค์การระหว่างประเทศ ภาควิชาการ และเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์บางประเทศได้เข้าร่วมด้วย

ไทย