ประกาศราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 2565

ประกาศ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

ประกาศ

 

ไทย