ประกาศ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 2565

กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 2565

 
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์มีกำหนดจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก
 
ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 ณ Confiserie de Namur, 2 Rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg และ
 
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 9.30-12.00 และ 13.00-17.00 ณ Al Seeërei, Rue de l’Industrie, Diekirch, Luxembourg
จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในลักเซมเบิร์กเข้ารับบริการงานด้านกงสุลได้แก่ การทำหนังสือเดินทาง(Passport) และบริการเอกสารและนิติกรณ์ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกงสุลในวันและเวลาดังกล่าว
 
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนนัดหมายได้
– การทำหนังสือเดินทาง https://forms.gle/yPVaHJAAfhR6wCpi7
– บริการเอกสารและนิติกรณ์ https://forms.gle/6PCf1UL4aNds8ixH8
 
*ขอความกรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้ารับบริการ
 
**ผู้ที่ประสงค์มารับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ ที่ท่านได้ยื่นคำร้อง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯก่อนหน้านี้แล้ว ภายในงาน โปรดแจ้งความจำนงและส่งสำเนาใบเสร็จรับเล่มมายัง consular.brs@mfa.go.th ล่วงหน้า และให้นำใบเสร็จฯฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งในวันงาน
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ consular.brs@mfa.go.th หรือโทร +3226406810 +32470859667 และ +32491122084
 
สามารถดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารประเภทต่างๆได้ที่
https://www.thaiembassy.be/2021/08/24/passport-application/ (การทำหนังสือเดินทาง)
(บริการเอกสารและนิติกรณ์)
https://www.thaiembassy.be/services-for-thai-nationals/ (บริการสำหรับคนไทย)
ไทย