เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงาน webinar Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดงาน webinar Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 8 “Living Up to Social Challenges” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย-เบลเยียม โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปรายได้แก่ เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผู้บริหารของ BOI สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ และสภาหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์กและไทย ตลอดจนผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำของไทยและเบลเยียม อาทิ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ กลุ่มมิตรผล และ ซีพีเอฟ ของไทย และบริษัท Solvay และ Vyncke ของเบลเยียม

ไทย