น.ส. วารุณี ปั้นกระจ่าง (อุปทูต) เข้าร่วมเป็นประธานกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2565 ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง

กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 23-24 เมษายน 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 23-24 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจร ณ Confiserie de Namur, 2 Rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg และ Al Seeërei, Rue de l’Industrie, Diekirch, Luxembourg  โดยให้บริการงานกงสุล อาทิ งานด้านหนังสือเดินทาง งานเอกสารและงานนิติกรณ์ รวมทั้งตอบข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจมาเข้ารับบริการราว 70 คน

ไทย