กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 23-24 เมษายน 2565
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมสัมมนาธุรกิจไทย-เบลเยียมจัดโดยบริษัทกฎหมาย Sukhothai Law Firm

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง (Special Representative for Central Asia) โดยผู้แทนพิเศษได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนที่ครอบคลุม 5 ประเทศ ได้แก่ อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน และเติร์กเมนิสถาน ให้แก่เอกอัครราชทูตฯ ขณะที่เอกอัครราชทูตฯ ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศ   ต่าง ๆ ในเอเชียกลาง ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางเทคนิคให้กับประเทศในเอเชียกลาง เช่น ในด้านการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไทย