กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 2565
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ด้วยมีกำหนดการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวแต่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ฯได้แจ้งเหตุจำเป็นดังนี้
– มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
– เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
– เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
– เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
– มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
– ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
– มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
(กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้)
สามารถส่งหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นด้วยตัวเองต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ประเทศไทย มอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ในช่วงระยะเวลาก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค-29 พ.ค. 2565
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=15071&filename=
ไทย