ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เต็มเวลา)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาศทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565 รับสมัคระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – วันที่ 26 สิงหาคม 2565
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสถานที่สอบในประเทศเบลเยียม ศูนย์สอบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
โทร. +66-2310 8196-7, +66-2310 8664,4054
E-mail : oasc@ru.ac.th
เว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th
ไทย