นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อุปทูต เข้าร่วมงาน Discover Thailand in Bruges ครั้งที่ 8 ที่เมือง Bruges
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมและอาหารไทยให้กับสมาชิกสภายุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรป

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรปชาวฟินแลนด์ และสมาชิกกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป ณ อาคารสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ European Green Deal และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ในการแจ้งพัฒนาการที่ก้าวหน้าของไทยในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ ทั้งสองได้หารือประเด็นระดับภูมิภาคต่างๆ และการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่รอบด้านระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรปด้วย

ไทย