การนำเอกสารไทยมาใช้ในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก 
การสละและขอกลับคืนสัญชาติไทย

ข้อมูลสำหรับชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่จะแต่งงานในประเทศไทย

สำหรับชาวเบลเยียม

https://thailand.diplomatie.belgium.be/fr/services-consulaires/mariage-certificat-de-non-empechement-mariage (ภาษาฝรั่งเศส)

https://thailand.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/huwelijk-attest-geen-huwelijksbeletsel (ภาษาดัชท์)

 

สำหรับชาวลักเซมเบิร์ก

https://bangkok.mae.lu/en/service_citoyens/Marriage.html (ภาษาไทย)

https://bangkok.mae.lu/en/service_citoyens/marriage.html  (ภาษาอังกฤษ)

 

 

ไทย