การสละและขอกลับคืนสัญชาติไทย
หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

หนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ)

หนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ)

 

กรณีคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมที่ดิน คือคนไทยและคู่สมรสต่างชาติจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันในหนังสือรับรองต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส

***กรณีที่คู่สมรสต่างชาติอยู่ต่างประเทศและไม่สามารถไปบันทึกถ้อยคำในหนังสือรับรองได้ให้คนต่างชาติไปติดต่อโนตารีพับลิค สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลของคนชาตินั้นเพื่อขอรับรองลายมือชื่อคนต่างชาติคนนั้น

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. การรับรองลายมือชื่อของคู่สมรสชาวต่างชาติ
  • กรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) โดยอาจกรอกข้อความเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และนำเอกสารไปดำเนินการตามขึ้นตอนใน “การรับรองลายมือชาวต่างชาติ” https://www.thaiembassy.be/2022/02/11/non-thais-signature-certification/    เมื่อแล้วเสร็จ ให้คู่สมรสชาวไทยนำเอกสารดังกล่าวไปแสดงและลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ***ทั้งนี้ยังไม่ต้องนัดหมายบริการนิติกรณ์รับรองลายมือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก (Legalisation) ในระบบนัดหมาย หากคู่สมรสชาวไทยไม่สามารถไปลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงานได้ด้วยตนเอง (โปรดดำเนินการต่อตามข้อ 2)
 2. การรับรองลายมือชื่อของคู่สมรสชาวไทย
  • กรณีที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน
  • กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ให้นำเอกสารฉบับเดียวกันมารับรองลายมือชื่อของคู่สมรสชาวไทยที่สถานเอกอัครราชทูต โดยเลือกนัดหมาย “บริการเอกสาร” – หนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) โดยเจ้าหน้าที่จะรับรองลายมือคนไทยและระทับตรารับรองนิติกรณ์ลายมือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ในบริการเดียวกัน (***การลงนามของบุคคลสัญชาติไทย ต้องกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น ห้ามลงนามมาก่อน)
 3. เอกสารที่ต้องเตรียม
  • ข้อ 3.1 ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
  • ข้อ 3.2 เอกสารต้นฉบับตามข้อ 1 ที่มีการลงนามและได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก ( แบบสติ๊กเกอร์กระดาษเท่านั้น *สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองตราประทับที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์) และสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสต่างชาติ(หากต้องแสดงประกอบ)
  • ข้อ 3.3 เอกสารของคู่สมรสชาวไทย ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหนังสือเดินทาง อย่างละ 1 ฉบับ (หากเอกสารต้นฉบับที่ต้องลงนามมีมากกว่า 1 ฉบับให้เตรียมเอกสารของคู่สมรสชาวไทยในข้อนี้เพิ่มตามจำนวนของเอกสารต้นฉบับด้วย เพื่อแนบประกอบเอกสารที่ต้องลงนาม)
  • ข้อ 3.4 สำเนาเอกสารตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ที่เหมือนเอกสารตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3 ทุกประการ จำนวน 1 ชุด(เพื่อยื่นประกอบคำร้องนิติกรณ์)
  • ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร

ระยะเวลาดำเนินการ: 3-7 วันทำการ

ไทย