หนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ)
การนำเถ้ากระดูกเข้าประเทศไทย

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

การขอรับรองลายมือชื่อ/ลงนามในหนังสือหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือให้ความยินยอมฯ ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

กรณี

 1. บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปลงนามในวันที่บุตรไปขอหนังสือเดินทางได้ โดยให้บิดาหรือมารดาพาบุตรไปแทน
 2. ทั้งบิ

***หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับสามารถใช้ยื่นต่อ 1 หน่วยงาน ดังนั้นขอให้ท่านศึกษาว่าท่านประสงค์จะยื่นหนังสือมอบอำนาจให้หน่วยงานใดบ้าง และจำนวนกี่ฉบับ  โปรดตรียมสำเนาเอกสารมาให้ครบตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ท่านประสงค์ต้องการทำ พร้อมกับทำสำเนาเอกสารประกอบเพื่อยื่นคำร้องนิติกรณ์ต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพิ่ม อีก  1 ฉบับ***

 

ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทางพร้อมคำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือหนังสือให้ความยินยอมฯ  1 ฉบับ 

 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจตามประเภท 1 ฉบับ
  • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป เช่น
   • มอบอำนาจให้ยื่นขอคัดสำเนาสูติบัตร/ หนังสือรับรองการเกิด
   • ยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส(ใบรับรองโสด)
   • นำเอกสารไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย
   • ขอหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร(ป.ค.14) (พร้อมสูติบัตรบุตร จำนวน 2 ชุด) เป็นต้น
  • หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด. 21) (พร้อมสำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด)
  • หนังสือมอบอำนาจอาคารชุด (อ.ช.21) (พร้อมสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 2 ชุด)
  • หนังสือให้ความยินยอม (กรณียินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศได้) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
  • หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางและไปขอวีซ่าให้บุตร) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 2. เอกสารของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 3.  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 4.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องนิติกรณ์เพื่อการขอหนังสือมอบอำนาจ  1 ฉบับ

 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์  1 ฉบับ
 2. เอกสารของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)  1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 3.  เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

 •  หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ เพียง 1 หน่วยงาน  ท่านจะต้องเตรียม
  • 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ
  • 2.เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ฉบับ
  • 3. เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของนาย เอ สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อย่างละ 1 ฉบับ
  • 4. คำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ พร้อมสำเนาเอกสาร ข้อ 2. และ ข้อ 3. เพิ่มอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อประกอบคำร้องนิติกรณ์
  • 5. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร
 •  หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ  แล้วนำสำเนาสูติบัตรไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย รวมเป็น 3 หน่วยงาน  ท่านจะต้องเตรียม
  • 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ
  • 2.เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 3 ฉบับ
  • 3. เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อย่างละ 3 ฉบับ
  • 4. คำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ พร้อมสำเนาเอกสาร ข้อ 2. และ ข้อ 3. เพิ่มอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อประกอบคำร้องนิติกรณ์
  • 5. ค่าธรรมเนียม 45 ยูโร

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

 

ไทย