หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง
จดทะเบียนหย่า

การนำเถ้ากระดูกเข้าประเทศไทย

การนำเถ้ากระดูกเข้าประเทศไทย

ประเทศไทยไม่มีข้อห้ามญาตินำเถ้ากระดูกที่บรรจุในอัฐิของผู้เสียชีวิตเข้าประเทศ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ญาติผู้ที่จะนำอัฐิดังกล่าวออกนอกประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก อาจนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศข้างต้นและสถานเอกอัครราชทูตไทย ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต
 2. มรณบัตร
  • (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) ให้ญาติแจ้งเสียชีวิตกับสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอมรณบัตรไทยก่อน (โปรดดูข้อมูลที่ https://www.thaiembassy.be/2021/08/24/death-certificate/)
  • (กรณีชาวต่างชาติ) มรณบัตรที่ออกโดยทางการท้องถิ่นเบลเยียม/ ลักเซมเบิร์ก แบบ International Convention (มี 4 ภาษาคือ ดัชต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กแล้ว
 3. ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเถ้ากระดูกออกนอกประเทศ ที่ได้รับจากทางการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก [Permit for the transport of human ashes (remains) / Permis de transport de cendres]
 4. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นหนังสือรับรองสาเหตุการตายที่ออกโดยแพทย์/โรงพยาบาล หรือเอกสารการเผาศพ
 5. ใบรับรองการไม่ห้ามนำเถ้ากระดูกที่บรรจุในอัฐิของผู้เสียชีวิตเข้าประเทศไทย ที่ออกโดย สถานเอกอัครราชทูตฯ
  • โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูต ดังนี้
   • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
   • สำเนามรณบัตร 1 ฉบับ
    • (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) ให้ญาติแจ้งเสียชีวิตกับสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอมรณบัตรไทยก่อน (โปรดดูข้อมูลที่ https://www.thaiembassy.be/2021/08/24/death-certificate/)
    • (กรณีชาวต่างชาติ) มรณบัตรที่ออกโดยทางการท้องถิ่นเบลเยียม/ ลักเซมเบิร์ก แบบ International Convention (มี 4 ภาษาคือ ดัชต์ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กแล้ว
   • ใบอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเถ้ากระดูกออกนอกประเทศ ที่ออกโดยจากทางการเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก [Permit for the transport of human ashes (remains) / Permis de transport de cendres] 1 ฉบับ
   • สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่นหนังสือรับรองสาเหตุการตายที่ออกโดยแพทย์/โรงพยาบาล หรือเอกสารการเผาศพ 1 ฉบับ
   • สำเนาบัตรประชาชนสำเนา และ/หรือ หนังสือเดินทางของผู้เคลี่อนย้าย 1 ฉบับ
   • สำเนาหลักฐานแสดงความแสดงความสัมพันธ์ของผู้เคลื่อนย้ายและผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ (หากมี)
   • ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด
   • ค่าธรรมเนียมตราประทับละ 15 ยูโร
   • ระยะเวลาดำเนินการ: 3-7 วันทำการ

 

ไทย