เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
กิจกรรมเสวนาโต๊ะกลม “Advancing ASEAN-EU Strategic Partnership” เพื่อปูทางสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน-อียู ในเดือนธันวาคม 2565 ณ กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นผู้อภิปรายในสัมมนา หัวข้อ Flanders as a Development Partner of the MRC” หรือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมเป็นผู้อภิปรายในสัมมนา หัวข้อ “Flanders as a Development Partner of the MRC” หรือคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ณ รัฐสภาเฟลมมิช ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดโดยรัฐบาลภูมิภาคแฟลนเดอร์สของเบลเยียม ในฐานะที่แฟลนเดอร์สเป็นหุ้นด้านการพัฒนาของ MRC ตั้งแต่ปี 2563 นอกจากเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ยังมีเอกอัครราชทูตกัมพูชา และเวียดนาม ดร. อนุลักษณ์ กิตติคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ตลอดจนผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ของภูมิภาคแฟลนเดอร์ส ร่วมเป็นผู้อภิปราย และได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เข้าร่วมงาน (ประมาณ 50 คน) เกี่ยวกับความสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงความสำคัญในเชิงภูมิยุทธศาสตร์ ความท้าทายที่อนุภูมิภาคดังกล่าวต้องบริหารจัดการ ตลอดจนบทบาทและแนวทางการกระชับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคแฟลนเดอร์ส และ MRC โดยเฉพาะในสาขาที่แฟลนเดอร์สมีจุดแข็ง อาทิ การบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

 

ไทย