จดทะเบียนหย่า

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง


เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือให้ความยินยอม 

 1. แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม จำนวน  1 ฉบับ
 2. เอกสารของผู้ให้ความยินยอม 
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
 3. เอกสารของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จะพาบุตรไปทำหนังสือเดินทาง 
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
 4. เอกสารของบุตร  
  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ (หากมี)
 5.  ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)
 6. แบบคำร้องนิติกรณ์จำนวน 1 ฉบับ 

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

 

ไทย