เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Florika Fink-Hooijer ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Barbara Van der Steen ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป บริษัท General Floating Equipment

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism -CBAM) ของสหภาพยุโรป ผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ส่งออกไทย และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนกระทรวงภาษีร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่อง CBAM ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ซึ่งนาย Thomas ตอบรับด้วยดีที่จะส่งผู้แทนเข้าร่วม

ไทย