เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Andrey Kovatchev สมาชิกรัฐสภายุโรป ในฐานะผู้รายงานพิเศษเรื่องกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Barbara Van der Steen ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป บริษัท General Floating Equipment

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Barbara Van der Steen ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป บริษัท General Floating Equipment ซึ่งเป็นบริษัทเบลเยียมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กู้ภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำคุณภาพสูงและเน้นนวตกรรม ณ อาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต โดยมีนาย Philip Coates อดีตผู้อำนวยการหอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก-ไทยเข้าร่วมหารือด้วย นาง Van der Steen ได้กล่าวแนะนำบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท และได้หารือถึงแผนงานและความสนใจที่จะไปตั้งโรงงานผลิตในไทยเพื่อขยายกิจการในภูมิภาค ตลอดจนกำหนดการของตนที่จะเยือนภูมิภาค รวมถึงไทย เพื่อหาลู่ทางขยายการลงทุนในภูมิภาค ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่บริษัทสนใจลงทุนในไทย และได้กล่าวถึงนโยบาย BCG และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รวมถึงมาตรการ/สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว โดยเอกอัครราชทูตฯ ยินดีประสานและเชื่อมโยงบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ BOI EEC และการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นต้น เพื่อผลักดันให้บริษัทบรรุลเป้าหมายในการตั้งโรงงานผลิตในไทย

ไทย