เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Barbara Van der Steen ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการทั่วไป บริษัท General Floating Equipment
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ในการเข้าพบบุคคลสำคัญของรัฐสภายุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Andrey Kovatchev สมาชิกรัฐสภายุโรป ในฐานะผู้รายงานพิเศษเรื่องกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงนอาหารกลางวันเพื่อหารือกับนาย Andrey Kovatchev (ชาวบัลแกเรีย) สมาชิกรัฐสภายุโรป ในฐานะผู้รายงานพิเศษเรื่องกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ไทย-อียู ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และนาย Ivan Petrov Botoucharov ผู้ช่วยนาย Kovatchev เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการให้สัตยาบันของข้อตกลง PCA ซึ่งมีทิศทางในเชิงบวกภายหลังที่มีการลงนามในร่างกรอบข้อตกลงในห้วงการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษอาเซียน-อียูในเดือนธันวามคม 2565 ณ กรุงบรัสเซลส์ และได้แสดงความมุ่งมั่งและหารือถึงแนวทางในการเร่งดำเนินการ PCA ภายในปีนี้

ไทย