เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Andrey Kovatchev สมาชิกรัฐสภายุโรป ในฐานะผู้รายงานพิเศษเรื่องกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Matthew Baldwin รองปลัดกระทรวงพลังงานของสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ในการเข้าพบบุคคลสำคัญของรัฐสภายุโรป

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เดินทางไปเมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ซึ่งมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเป็นประธาน เพื่อเข้าพบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐสภายุโรป รวมถึงนาง Heidi Hautala รองประธานรัฐสภายุโรป รับประทานอาหารกลางวัน (working lunch) ร่วมกับคณะสมาชิก

รัฐสภายุโรปกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน (DASE) และการพบหารือกับคณะกรรมการต่างประเทศรัฐสภายุโรป (AFET) ซึ่งได้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับ ABC ในการเสริมสร้างเครือข่ายกับบุคคลสำคัญในรัฐสภายุโรป แลกเปลี่ยนมุมองเกี่ยวประเด็นสำคัญในภูมิภาค หาแนวทางเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อียูในภาพรวม นอกจากเอกอัครราชทูตฯ ได้อัพเดทสมาชกรัฐสภายโรปเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนไทย-อียู ซึ่งมีพลวัต โดยเฉพาะกระบวนการให้สัตยาบันของความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน (PCA) ไทย-อียู และการเริ่มการเจรจาทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย-อียูอีกด้วย

ไทย