ประกาศฉบับที่ 1
คำชี้แจงวิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

คำชี้แจงตอบประชาชน

ไทย