ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2)

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
ประจำที่เลือกตั้งที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ / วัดธัมมปทีป เมืองแมคเคลเลิน / และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ ลักเซมเบิร์ก

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ลิ้งค์ https://me-qr.com/mobile/pdf/14082522

ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้วตามกำหนดก่อนวันที่ 9 เม.ย. 66 แต่ไม่พบชื่อขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร็วที่สุดก่อนวันที่ 19 เม.ย 66 ทางอีเมล์ consular.brs@mfa.go.th หรือหมายเลข hotline +324 91 12 20 84 พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๔ (นร) ) (ตามรูปภาพด้านล่าง)
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางเอกสาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ที่ได้ยื่นไว้ในวันลงทะเบียน (ต้องเป็นเอกสารเดียวกันกับที่ได้ยื่นไว้ในวันลงทะเบียน)
ไทย