สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญไทย-EU เรื่อง Carbon pricing and CBAM ในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญไทย-EU เรื่อง Carbon pricing and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ในรูปแบบไฮบริด โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญฝ่าย EU ได้แก่ นาย Jos Delbeke อดีต Director-General for Climate Action ของคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็น “สถาปนิก” ของระบบ EU Emissions Trading System นาย Peter Vis อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ DG CLIMA  นาย Rainer Emschermann เจ้าหน้าที่ DG CLIMA และนาย Nicolas Katsilis เจ้าหน้าที่ DG TAXUD

ในส่วนของฝ่ายไทย มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกว่า 50 คน ผ่านระบบออนไลน์  ในช่วงเปิดงาน นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ไทย-EU ในปัจจุบันมีพลวัตสูงมากสืบเนื่องจากการลงนามความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทย-EU  (Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement) และการประกาศฟื้นการเจรจา FTA ไทย-EU

ในช่วงการหารือ ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย EU ได้แบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนของการจัดตั้งระบบ EU ETS และแจ้งพัฒนาการล่าสุดของกฎหมาย CBAM  สำหรับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยก็ได้แจ้งพัฒนาการสำคัญหลายประการเกี่ยวกับการดำเนินการของไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การจัดตั้งโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของไทยตามมาตรฐาน ISO 14064-1, ISO 14064-3 และ ISO-14065 การพิจารณาจัดตั้งภาษีคาร์บอน และการยกร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับแรกของไทย

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญที่จะหารือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย CBAM แก่หน่วยงานและผู้ส่งออกไทยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างกฎหมาย CBAM ของ EU กับมาตรฐาน ISO ที่ไทยใช้อยู่ในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันจะช่วยอำนวยให้ภาคเอกชนไทยสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย CBAM ได้ง่ายขึ้น ป้องกันไม่ให้ CBAM กลายเป็นอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จำเป็น พร้อมกับช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่แท้จริงของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก

ไทย