สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญไทย-EU เรื่อง Carbon pricing and CBAM ในรูปแบบไฮบริด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566
การประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย. 2566 ณ กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Chris Humphrey ผู้อำนวยการใหญ่ และนาย Noel Clehane กรรมการบริหาร สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council: EU-ABC) ณ สถานเอกอัครราชทูต และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของ EU ผลกระทบที่มีต่อประเทศที่สาม และแนวทางการเพิ่มพูนการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ EU เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมกับการค้าเสรี

 

ไทย