กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล คณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล คณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) ครั้งที่ 4/2564 โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาการสำคัญในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และในกรอบอาเซียน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านทิศทางความสัมพันธ์ และความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรปภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของอียูด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนสมาคมคนไทยในเบลเยียม “ไทยแฟลก”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับผู้แทนสมาคมคนไทยในเบลเยียม “ไทยแฟลก” ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษาและกงสุล เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หรือเกี่ยวกับกิจกรรม/ แนวทางการช่วยเหลือชุมชยชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้มอบเงินสนับสนุนมูลค่าประมาณ 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของไทยแฟลกด้วย  

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับ Dato Ahmad Rozian Abd Ghani ว่าที่เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือกับ Dato Ahmad Rozian Abd Ghani ว่าที่เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำกรุงบรัสเซลส์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในโอกาสที่เอกอัครราชทูต Abd Ghani ได้เดินทางมารับหน้าที่ใหม่ เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-มาเลเซีย และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรปภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาย David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คนใหม่ และนาง Barbara Plinkert เอกอัครราชทูตและหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป คนใหม่

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความยินดีกับนาย David Daly ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คนใหม่ และกำลังจะเดินทางไปรับหน้าที่ และเพื่อต้อนรับนาง Barbara Plinkert เอกอัครราชทูตและหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป คนใหม่ โดยมีคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Marek Balt สมาชิกสภายุโรปของโปแลนด์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย Marek Balt สมาชิกสภายุโรปจากโปแลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างประเทศไทยกับโปแลนด์ และไทยกับสหภาพยุโรป รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการจัดหาวัคซีนต้านโควิด-19 การส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหนุ่มเวียนตามแนวทางของ European Green Deal ของสหภาพยุโรป และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับกับนางสาว Emma Gooding ผู้อำนวยการ พร้อมกับผู้แทนองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียม ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษาและกงสุล เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หรือเกี่ยวกับกิจกรรม/ โครงการของโอเอซิสในช่วยเหลือชุมชยชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียมที่ประสบความท้าทายในสังคม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้มอบเงินสนับสนุนมูลค่า 50,000 บาท […]
ไทย