กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Nong Sakal เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป คนใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือกับนาย Nong Sakal เอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เอกอัครราชทูต Nong Sakal ได้เดินทางมารับหน้าที่ เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-กัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน และการเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคที่สำคัญและการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรปภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรปในระหว่างที่กัมพูชาดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานร่วมในการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the ASEAN […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Sibille de Cartier d’Yves เอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามประเด็น  ทวิภาคีที่ยังติดค้าง และได้หารือถึงแผนงานการดำเนินความสัมพันธ์ รวมถึงประเด็นที่สองฝ่ายให้ความสำคัญและประสงค์ผลักดัน เช่น การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงของภาคส่วนต่าง ๆ การส่งเสริมการค้าการลงทุน และการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ นอกจากนี้ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Ismat Jahan เอกอัครราชทูตและผู้สังเกตการณ์ถาวรองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาง Ismat Jahan เอกอัครราชทูตและผู้สังเกตการณ์ถาวรองค์การความร่วมมืออิสลามประจำสหภาพยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูตและได้หารือเกี่ยวภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-องค์การความร่วมมืออิสลาม และพัฒนาการสำคัญในอียู และภูมิภาค ตลอดจนการดำเนินการของประเทศไทยในเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโลกมุสลิมด้วย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและมหาวิทยาลัย KU Leuven เช่น การจัดทำหลักสูตรร่วมกันในวิชาต่าง ๆ การวิจัยร่วมกันและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างเครือขายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย […]

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแผนและนโยบาย คณะกรรมาธิการยุโรปฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (DG Research and […]
ไทย