กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นาย David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คนใหม่ และนาง Barbara Plinkert เอกอัครราชทูตและหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป คนใหม่

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความยินดีกับนาย David Daly ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย คนใหม่ และกำลังจะเดินทางไปรับหน้าที่ และเพื่อต้อนรับนาง Barbara Plinkert เอกอัครราชทูตและหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป คนใหม่ โดยมีคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Marek Balt สมาชิกสภายุโรปของโปแลนด์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย Marek Balt สมาชิกสภายุโรปจากโปแลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างประเทศไทยกับโปแลนด์ และไทยกับสหภาพยุโรป รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการจัดหาวัคซีนต้านโควิด-19 การส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหนุ่มเวียนตามแนวทางของ European Green Deal ของสหภาพยุโรป และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับกับนางสาว Emma Gooding ผู้อำนวยการ พร้อมกับผู้แทนองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียม ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษาและกงสุล เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หรือเกี่ยวกับกิจกรรม/ โครงการของโอเอซิสในช่วยเหลือชุมชยชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียมที่ประสบความท้าทายในสังคม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้มอบเงินสนับสนุนมูลค่า 50,000 บาท […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูต Dirk Wouters ที่ปรึกษาของเจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับเอกอัครราชทูต Dirk Wouters ที่ปรึกษาเจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม ณ สำนักพระราชวังกรุงบรัสเซลส์ และได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เบลเยียม รวมถึงสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้หารือถึงภารกิจของสำนักงานการค้าต่างประเทศเบลเยียมในการจัดกำหนดการการสเด็จฯ เยือนต่างประเทศของเจ้าหญิงอัสตริด ในฐานะที่พระองค์เป็นประธานสำนักงานฯ ดังกล่าว […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านระบบทางไกล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านระบบทางไกล โดยเอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญ และการดำเนินงานตั้งแต่ได้เดินทางมารับหน้าที่เมื่อเดือนเมษายน 2564 ตลอดจนได้หารือกับทีมประเทศไทยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศไทย สถานะความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป และแผนงานสำหรับปีงบประมาณ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงไทยในต่างแดน และกงสุลสัญจรประจำปี 2564” ผ่านระบบทางไกล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ”ส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงไทยในต่างแดน และกงสุลสัญจรประจำปี 2564” ผ่านระบบทางไกล โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษา/กงสุล เข้าร่วม พร้อมมีผู้แทนจากองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียมดำเนินรายการ กิจกรรมดังกล่าวจัดร่วมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และองค์กรโอเอซิสเบลเยียม เพื่อสร้างกำลังใจและให้ความรู้แก่สตรีไทยในต่างประเทศในเรื่องการดูแลตนเอง เพื่อที่จะได้ปรับทัศนคติให้เข้ากับสังคมต่างประเทศ นอกจากนี้ […]
ไทย