กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมอาจารย์และคณะนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษาสตร์ Meise Botanical Garden

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วย ผศ. ปารณ ชาตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิสิตจากภาควิชาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ Meise Botanical Garden ในกรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Steven Dessein ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ […]

การจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ประจำปี 2561 (Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018)

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ซึ่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองอันตเวิร์ป และเมืองอันตเวิร์ป ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ประจำปี 2561 (Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ที่จัตุรัส Groenplaats เมืองอันตเวิร์ป โดยในพิธีเปิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี […]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนเบลเยียมเพือหารือกับสำนักงานอัยการเบลเยียมเพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสืบสวนองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ และกับสำนักงานตำรวจเบลเยียมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7 ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7 (Thai Students Academic Conference: TSAC2018) ในหัวข้อเรื่อง “Bridging Academic Research and Practical Implication : Knowledge […]

คณะนิสิตหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสหภาพยุโรปและเบลเยียม ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่คณะ  

ไทยและอียูร่วมกันจัดตั้งกรอบการหารือด้านแรงงาน

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ไทยและอียูได้ร่วมกันจัดตั้งกรอบการหารือด้านแรงงาน (Thailand-EU Labour Dialogue) และจัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงบรัสเซลส์ โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และนาย Joost Korte  Director-General for Employment, Social Affairs, and Inclusion ของอียู เป็นประธานร่วมในการประชุม ในโอกาสนี้ นายมนัสวี […]
ไทย