กิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์กในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนาย Jean Asselborn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลักเซมเบิร์ก ในปี 2562 โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างทั้งสองประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับกรรมาธิการยุโรปและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับกรรมาธิการยุโรปและรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อหารือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันและแสวงหาความร่วมมือในอนาคต โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Neven Mimica กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา นาย Péter Szijjártó รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี นาง Ekaterina Zaharieva รองนายกรัฐมนตรีด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบัลเเกเรีย นาย Jacek […]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 ที่กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 22 (22nd ASEAN-EU Ministerial Meeting) ที่กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและสหภาพยุโรป โดยมีนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนาย Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นประธานร่วม

รองนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวร่วมกับสหภาพยุโรปในโอกาสที่สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวร่วมกับนาย Karmenu Vella กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทะเล และการประมง ณ ที่ทำการคณะกรรมาธิการยุโรป กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสที่สหภาพยุโรปมีมติปลดใบเหลืองภาคประมงไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของไทย โดยรองนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงความสำเร็จของไทยภายใต้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้กล่าวว่า ในฐานะประธานอาเซียนในปี […]

การลงนาม MOU ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) กับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Louvain

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) กับมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่ง Louvain (Université Catholique de Louvain – UCL) ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยผู้ลงนามทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ […]

สำนักงานอัยการสูงสุดจัดโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศที่ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 คณะผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดนำโดยนางสมศรี วัฒนไพศาล รองอัยการสูงสุด ได้จัดโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ ให้แก่ชาวไทยที่พำนักในประเทศเบลเยียม ที่วัดธัมมปทีป เมืองเมเคอเลน โดยนายอรรถพงศ์ วัฒน์ธรรมาวุธ กงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมบรรยายให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับงานด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 คณะผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต […]
ไทย