กิจกรรม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ให้การต้อนรับประธานศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสนำคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร นธป. รุ่นที่ 6 มาศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้การต้อนรับนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสนำคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 มาศึกษาดูงานที่ประเทศเบลเยียม โดยได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหภาพยุโรป และไทย-เบลเยียม และบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เชิญนาย Jean Spreutels ประธานศาลรัฐธรรมนูญเบลเยียม […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Maes อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olivier Maes อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเยือนไทยของนาย Jean Asselborn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 รวมทั้งความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลักเซมเบิร์ก เช่น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมอาจารย์และคณะนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษาสตร์ Meise Botanical Garden

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วย ผศ. ปารณ ชาตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิสิตจากภาควิชาฯ ได้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ Meise Botanical Garden ในกรุงบรัสเซลส์ โดยมีนาย Steven Dessein ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ […]

การจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ประจำปี 2561 (Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018)

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ซึ่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองอันตเวิร์ป และเมืองอันตเวิร์ป ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลไทยที่เมืองอันตเวิร์ป ประจำปี 2561 (Amazing Thai Weekend in Antwerp 2018) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ที่จัตุรัส Groenplaats เมืองอันตเวิร์ป โดยในพิธีเปิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี […]

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนเบลเยียมเพือหารือกับสำนักงานอัยการเบลเยียมเพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสืบสวนองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ และกับสำนักงานตำรวจเบลเยียมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7 ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 7 (Thai Students Academic Conference: TSAC2018) ในหัวข้อเรื่อง “Bridging Academic Research and Practical Implication : Knowledge […]
ไทย