สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม Thai Friendship in Belgium

เป้าหมาย
แสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และยกสถานภาพของคนไทยในเบลเยียมให้มีความเป็นสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งข้อกฎหมายที่สำคัญของท้องถิ่น โครงสร้างสถาบันการปกครองทั้งระดับท้องถิ่น และระดับสหพันธรัฐ สถาบันตุลาการ และสถาบันประมุขของประเทศเบลเยียม เสริมสร้างขีดความสามารถ ขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า แสวงหาแนวทางที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในเบลเยียมเกิดจิตสำนึกในการ รักษาวัฒน ธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งการเผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของชนชาติไทยที่มีการสืบทอดกันมายาวนานกว่า 700 ปีให้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวเข้ากับสังคมท้องถิ่น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในเบลเยียมได้อย่างมีเกียรติและ ศักดิ์ศรี และช่วยเหลือตนเองได้
แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยที่เผชิญปัญหาในด้านต่างๆ
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยและครอบครัว
เสริมสร้าง และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ธำรงรักษาขนบธรรมเนียมและเอกลักษณ์อันดีงามของไทย
ถือความเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา
เป็นผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียมเพื่อประสานการทำงานกับเครือข่ายหญิงไทยใน ยุโรป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกัน
Website: http://www.pueanthai.be
Email : pueanthai.letterbox@gmail.com

สมาคมศูนย์การเรียนไทย Thai Learning Center

วิสัยทัศน์
อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ช่วยเหลือเพื่อนไทยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมเบลเยียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และพึ่งตนเองได้

วัตถุประสงค์
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ช่วยเหลือคนไทยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมเบลเยียมอย่างสง่างาม
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนช่วยเหลือให้คนไทยพึ่งตนเองได้
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและชุมชนไทยในเบลเยียม

กิจกรรม
จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความสนใจของผู้เรียน
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และงานประเพณีรื่นเริง เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
ประสานงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเบลเยียม

ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ขึ้นในประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เพื่อบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนไทยและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียม

Email: nfecbelgium@gmail.com หรือ sophit.tubtim@gmail.com

Facebook: Thai Learning Center กศน.เบลเยียม

ไทย